Tidslinje

link les mer

Stortingsmelding nr. 20

Utdannings- og forskningsdepartementet
Vilje til forskning

status les mer

Lansering av «visjonsprosjektet» World Ocean Space Centre

dokument last ned

Omtale i «Stø kurs»

Nærings- og handelsdepartementet
Regjeringens strategi for miljøvennlig vekst i de maritime mæringer

link les mer

Øremerket bevilgning fra NHD (8 mill.) til forstudie

dokument last ned

Fase 1

"World Ocean Space Center - Den tredje bølgen"

dokument last ned

Stortingsmelding nr. 7

Nærings- og handelsdepartementet
Et nyskapende og bærekraftig Norge

dokument last ned

Stortingsmelding nr. 30

Kunnskapsdepartement
Klima for forskning

dokument last ned

Omtale i «Stø Kurs» – 2 år etter

Nærings- og handelsdepartementet
Regjeringens maritime strategi

dokument last ned

Fase 2

"Ocean Space Centre" (forstudie, jan./feb. 2010)

dokument last ned

Overlevering forstudie til Trond Giske

Nærings- og handelsdepartementet

dokument last ned

Stortingsmelding nr 28

Olje- og energidepartementet
En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten

dokument last ned

Næringsutvikling og grønn vekst

Nærings- og handelsdepartementet Miljøverndepartementet
Regjeringens strategi for miljøteknologi

dokument last ned

Overlevering KVU til NHD for kvalitetssikring

Nærings- og handelsdepartementet
Behovsanalyse, strategidokument, kravdokument og mulighetsanalyse

dokument last ned

Kvalitetssikring fase 1

Nærings- og handelsdepartementet

dokument last ned

Stortingsmelding nr. 39

Nærings- og handelsdepartementet
Mangfold av vinnere – Næringspolitikken mot 2020

dokument last ned

Stortingsmelding nr. 18

Kunnskapsdepartement
Lange linjer – kunnskap gir muligheter

link les mer

Langtidsplan for forskning og utdanning

Ocean Space Centre er utpekt som ett av to prioriterte byggeprosjekter i langtidsplanen.

link les mer

Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid

Uthever at forskning og teknologi som vil bli utviklet i OSC er sentralt for innovasjon og fremtidig verdiskaping innen maritim næring, olje- og gassvirksomhet og marin næring.

link les mer

Tilpasset KVU

DNV-GL og Menon anbefaler i sin utredning alternativet med adskilte laboratorier.

link les mer

Ny vekst – stolt historie

Regjeringens havstrategi presiseres det at de vil arbeide med å finne en løsning for Ocean Space Centre som på best mulig måte møter behovene næringsliv, forskning, utdanning har i dag og vil ha i fremtiden.

link les mer

KS1 av tilpasset KVU

Rapporten anbefaler å gå videre med konseptet med adskilte laboratorier for det nye Ocean Space Centre, men det anbefales ikke at det investeres i nytt sjøgangsbasseng eller dypvannsbasseng.

link les mer

Supplerende analyse for OSC

KS1 i 2017 vurderte at Ocean Space Centre ikke ville bli samfunnsøkonomisk lønnsomt. Derfor ba NFD om en supplerende analyse for å sikre at OSC blir den løsningen universitet, forskningsmiljø, industri og samfunnet har behov for i de neste 40 årene

link les mer

OFP rapport levert

Statsbygg leverte OFP-rapport som beskriver de overordnede rammene for prosjektet. Rapporten bekrefter at det mulig å realisere Ocean Space Laboratories på eksisterende tomt på Tyholt. Dermed kan planleggingsarbeidet gå videre.

status les mer

Bevilgning forprosjekt