Tidslinje

link les mer

Stortingsmelding nr. 20

Utdannings- og forskningsdepartementet
Vilje til forskning

status les mer

Lansering av «visjonsprosjektet» World Ocean Space Centre

dokument last ned

Omtale i «Stø kurs»

Nærings- og handelsdepartementet
Regjeringens strategi for miljøvennlig vekst i de maritime mæringer

link les mer

Øremerket bevilgning fra NHD (8 mill.) til forstudie

dokument last ned

Fase 1

"World Ocean Space Center - Den tredje bølgen"

dokument last ned

Stortingsmelding nr. 7

Nærings- og handelsdepartementet
Et nyskapende og bærekraftig Norge

dokument last ned

Stortingsmelding nr. 30

Kunnskapsdepartement
Klima for forskning

dokument last ned

Omtale i «Stø Kurs» – 2 år etter

Nærings- og handelsdepartementet
Regjeringens maritime strategi

dokument last ned

Fase 2

"Ocean Space Centre" (forstudie, jan./feb. 2010)

dokument last ned

Overlevering forstudie til Trond Giske

Nærings- og handelsdepartementet

dokument last ned

Stortingsmelding nr 28

Olje- og energidepartementet
En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten

dokument last ned

Næringsutvikling og grønn vekst

Nærings- og handelsdepartementet Miljøverndepartementet
Regjeringens strategi for miljøteknologi

dokument last ned

Overlevering KVU til NHD for kvalitetssikring

Nærings- og handelsdepartementet
Behovsanalyse, strategidokument, kravdokument og mulighetsanalyse

dokument last ned

Kvalitetssikring fase 1

Nærings- og handelsdepartementet

dokument last ned

Stortingsmelding nr. 39

Nærings- og handelsdepartementet
Mangfold av vinnere – Næringspolitikken mot 2020

dokument last ned

Stortingsmelding nr. 18

Kunnskapsdepartement
Lange linjer – kunnskap gir muligheter

link les mer

Langtidsplan for forskning og utdanning

Ocean Space Centre er utpekt som ett av to prioriterte byggeprosjekter i langtidsplanen.

link les mer

Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid

Uthever at forskning og teknologi som vil bli utviklet i OSC er sentralt for innovasjon og fremtidig verdiskaping innen maritim næring, olje- og gassvirksomhet og marin næring.

link les mer

Tilpasset KVU

DNV-GL og Menon anbefaler i sin utredning alternativet med adskilte laboratorier.

link les mer

Ny vekst – stolt historie

Regjeringens havstrategi presiseres det at de vil arbeide med å finne en løsning for Ocean Space Centre som på best mulig måte møter behovene næringsliv, forskning, utdanning har i dag og vil ha i fremtiden.

link les mer

KS1 av tilpasset KVU

Rapporten anbefaler å gå videre med konseptet med adskilte laboratorier for det nye Ocean Space Centre, men det anbefales ikke at det investeres i nytt sjøgangsbasseng eller dypvannsbasseng.

link les mer

Supplerende analyse for OSC

KS1 i 2017 vurderte at Ocean Space Centre ikke ville bli samfunnsøkonomisk lønnsomt. Derfor ba NFD om en supplerende analyse for å sikre at OSC blir den løsningen universitet, forskningsmiljø, industri og samfunnet har behov for i de neste 40 årene

link les mer

OFP rapport levert

Statsbygg leverte OFP-rapport som beskriver de overordnede rammene for prosjektet. Rapporten bekrefter at det mulig å realisere Ocean Space Laboratories på eksisterende tomt på Tyholt. Dermed kan planleggingsarbeidet gå videre.

status les mer

Bevilgning forprosjekt

status les mer

Planprogrammet for Ocean Space Center fastsatt

status les mer

Bevilgning over statsbudsjett for 2021

status les mer

Forslag til reguleringsplan for Tyholt sendt til Trondheimkommune

Styringsrapporten levert fra Statsbygg til Nærings- og fiskeridepartementet

Mai-juni 2021: Ekstern kvalitetssikring (KS2) av forprosjekt i henhold til Statsens kvalitetssikringsordning.

Mai-juni 2021: Ekstern kvalitetssikring (KS2) av forprosjekt i henhold til Statsens kvalitetssikringsordning.

link les mer

Ferdig behandlet reguleringsplan i Trondheim kommune.

Ferdig behandlet reguleringsplan i Trondheim kommune. Stadfestet reguleringsplan er en forutsetning for investeringsbeslutning i Stortinget.

Mulig finanisering i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Endelig investeringsbeslutning i Stortinget.

Gitt investeringsbevilgning: Prosjektstart i januar med byggestart i august.