Ocean Space Centre får videre støtte over statsbudsjett.

I statsbudsjett for 2020 har regjeringen bevilget 40 millioner til å fortsette arbeidet med forprosjektet for Ocean Space Centre

I Ocean Space Centre (OSC) vil fremtidens kandidater innen marin forskning, industri og utdanning sammen kunne utvikle og teste teknologi, som kan bidra til å løse våre store samfunnsutfordringer.

Det marine miljøet i Norge blir sett og hørt i utlandet og vår forskning og utvikling etter ofte standard. Med Ocean Space Centre vil vi styrke denne posisjonen.

De nye midlene til forprosjektet vil sørge for at prosjektet fortsatt vil være i rute til neste år. Målet er at senteret skal stå ferdig i 2025.

Distrikts- og digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland, sier at regjeringen ønsker å at Ocean Space Centre skal bli et forskningssenter i verdensklasse.

– Regjeringen holder trykket oppe for Ocean Space Center. 40 millioner kroner mer for prosjektering gjør at vi kommer et avgjørende steg videre, fortsetter Helleland.

Det løftet Norge trenger for å gripe mulighetene i havrommet
Norges fremtidige konkurranseevne og verdiskaping avhenger av vår evne til å være en del av den internasjonale kunnskaps- og teknologi­utviklingen. Med Ocean Space Centre vil næringslivet få tilgang på enda bedre kompetanse og kunne gripe muligheter som vi vet finnes i havet.

I det nye tverrfaglige senteret vil det bygges bro mellom ressursøkonomi og kunnskapsøkonomi, samtidig som alle fag innen havindustriene vil kobles sammen og kunne utvikles. Slik vil Ocean Space Centre være et vesentlig bidrag til omstillingen av norsk næringsliv.

Verdensledende forskningsmiljø
Den teknologiske utviklingen som påvirker vår kunnskap om havet er i rivende utvikling. Ocean Space Centre vil utgjøre kjernen i et verdensledende utdannings- og kunnskapsmiljø, ved å gjøre havnæringene mer produktive gjennom teknologiutvikling og spredning av kunnskap. Industriaktører med høy teknologisk kompetanse vil effektivt kunne verifisere og utvikle løsninger i samarbeid med verdensledende forskere i Ocean Space Centre.

Testing i kontrollerte miljø
Ved Ocean Space Center skal fullskala-simuleringer, og hybrid testing sammen med modellforsøk, brukes for å forhindre ulykker og skader på miljøet. Skip, marinekonstruksjoner, robotikk og autonome systemer må utvikles og testes under kontrollerte betingelser før det tas i bruk i havet.

Det nye senteret vil styrke Norges globale posisjon som en hav-stormakt, og åpner for å teste ut banebrytende løsninger innen miljøvennlig skip, hav-vindmøller, undersjøisk mineralutvinning, akvakultur, autonome droner og systemer, og omfattende havovervåking og utforsking. Løsninger på disse områdene er svært viktige både for Norsk næringsliv og samfunn, men også for å møte verdens klima- og miljøutfordringer.

Unike, fleksible laboratorier for Institutt for marin teknikk
For Institutt for marin teknikk (IMT) vil det nye senteret bety unike, fleksible laboratorier hvor det kan gjennomføres enda mer avanserte forsøk. Instituttet har utdannet marine sivilingeniører i 100 år og er rangert blant de beste i verden når det gjelder marin teknologi. Denne løsningen, hvor studenter og verdensledende forskere utfører prosjekter i samme laboratorier, er på verdensbasis unik.

Fakta om Ocean Space Centre

  • Etableringen av Ocean Space Centre skjer med bakgrunn i ambisjoner hos regjering og Storting for å realisere fremtidig vekst.
  • Ocean Space Centre bygges på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).Statsbygg har ansvar for å utvikle, regulere og gjennomføre byggprosjektet. NTNU eier og forvalter eiendommen og brukerne av bygget vil være SINTEF og NTNU.
  • På Statsbudsjettet for 2020 ble det klart at Regjeringa går videre i arbeidet med å realisere Ocean Space Centre. Forprosjektering av bygg og utstyr startet våren 2020 og vil fortsette i 2021, med ventet ferdigbehandlet reguleringsplan i 2021.
  • Hovedandelen av Ocean Space Centre vil som tidligere ligge på Tyholt i Trondheim. Her er det planlagt å bygge forskningsbasseng, strømningstank, energi- og konstruksjonslaboratorium og undervisningslaboratorium. I tillegg vil det bli i sjøen utenfor Ålesund, Hitra/Frøya og Trondheim bli etablert et fjordlaboratorium med måleutstyr for studium av miljø og redskap.

 

Byggestart for Ocean Space Centre er i 2022 og planlagt ferdigstillelse er i 2025.