Bevilgning til forprosjekt

I forslaget til statsbudsjett for 2020 ligger det 55 millioner kroner til forprosjekt i Ocean Space Centre.

Bevilgningen er helt i tråd med det behovet som ble spilt inn fra Statsbygg, NTNU og SINTEF i OFP rapport i juni.

Prosjektet ble i 2018 vurdert til å være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det betyr at gevinstene fra å bygge senteret er større enn investeringen i byggeprosjektet. Ocean Space Centre skal bygges på eksisterende tomt på Tyholt, men det er også planlagt infrastruktur og testmuligheter i havet i Trondheimsfjorden, Hitra/Frøya og Ålesund.

Les mer om de planlagte laboratoriene

I forprosjektfasen vil det gjennomføres reguleringsarbeid, i samspill med Trondheim kommune og i dialog med naboer og andre interessenter. Da vil detaljerte planer og reguleringer bli utarbeidet og behandlet.

Statsbygg er byggherre for prosjektet som nå vil bemannes opp med ressurser fra både SINTEF og NTNU. Forprosjektfasen vil gå over to år og en beslutning om startbevilgning kan tidligst skje ved behandlingen av statsbudsjettet for 2022.

Fremdrift

  • 2020 og 2021 – Forprosjekt med en estimert ramme fra 80 til 100 millioner kroner
  • 2021 – Reguleringsplan for området ferdigbehandlet
  • Vår 2021 – Kvalitetssikring (KS2) av prosjektet
  • Høst 2021 – Beslutning startbevilgning
  • 2022 – Byggestart
  • 2025 – Ferdigstilling Ocean Space Centre