Laboratoriene

Ocean Space Centre består av flere laboratorier som har anvendelse i ulike marked. Den foreslåtte løsningen gjør det mulig for SINTEF og NTNU å være en total-leverandør av laboratorietjenester. Det foreslåtte konseptet vil øke kapasiteten i forhold til dagens og vil utvide tjenestetilbudet mot eksisterende og nye marked. Med stadig mer sammensatte utfordringer, vil det være effektivt å anvende ulike laboratorier i problemløsningen. Et samlet Ocean Space Centre vil være kostnadseffektivt for både SINTEF/NTNU og for kundene.

Havlaboratoriet

Havlaboratoriet

Havlaboratoriet er et stort laboratorium for å teste faste og flytende konstruksjoner under realistiske forhold med bølger, strøm og vind. Laboratoriene vil avdekke installasjonens oppførsel under ekstreme værsituasjoner og situasjoner der det ikke finnes erfaringsdata, slik som 100- eller 1000-års bølger. Havlaboratoriet kan gjenskape komplekse sammenhenger som det ikke er mulig å representere numerisk, og kan avdekke ukjente fysiske fenomen med betydning for faste og flytende installasjoner. Laboratoriene skal støtte utvikling og utprøving av nye konsepter for blant annet å avverge ulykker i fremtiden. Samt avdekke årsaker for uforutsette hendelser (ulykker) på eksisterende installasjoner.

Sjøgangslaboratoriet

Sjøgangslaboratoriet

Primærfunksjonen til sjøgangslaboratorium er å utføre tester av fartøy i fart og bølger. Sjøgangslaboratoriet er et stort laboratorium for å teste fartøy og konstruksjoner under realistiske sjøforhold med bølger og vind. Et sjøgangslaboratorium er en kombinasjon av en tradisjonell slepetank og et havbasseng. Laboratoriet vil kunne teste og dokumentere fartøyers energibehov og egenskaper i alt fra stille vann til ekstreme værsituasjoner. I tillegg vil laboratoriet støtte utvikling og utprøving av nye og eksisterende fartøyskonsepter i alle slags værforhold og avdekke eventuelle ukjente fenomen som kan påvirke operasjon, sikkerhet og økonomi.

Maskinlaboratoriet

Maskinlaboratoriet

OSC Maskinlaboratorium (M-lab) er et sett av laboratorier for forskning på teknologi og konsepter for energi- og fremdriftssystemer om bord på skip og andre fartøyer slik som oljerigger og fremtidens havbruksanlegg. M-lab vil inneholde utstyr som utgjør ulike deler av energisystemet, fra drivstofftilførsel til avgassrensing. Dette inkluderer forbrenningsmotorer, elektriske motorer, brenselsceller, batterier, kontrollsystemer, forbrenningsrigg og oppsett for utvikling av teknologi for avgassrensning.

Konstruksjonslaboratoriet

Konstruksjonslaboratoriet

Konstruksjonslaboratoriet (K-lab) er et laboratorium for mekanisk testing av konstruksjoner og konstruksjons-komponenter for å verifisere levetiden av konstruksjoner utsatt for bølger, strøm og vind. K-lab inneholder en rekke forskjellige testrigger, og dekker konstruksjonstekniske problemstillinger knyttet til både design, installasjon og operasjon av marine konstruksjoner.

Fjordlaboratoriet

Fjordlaboratoriet

Fjordlaboratoriene, er fullskala feltlaboratorier for forskning, utvikling og innovasjon for marin teknologi og vitenskap. Infrastrukturen konsentreres rundt tre hav- og fjordområder (hubber), Trondheimsfjorden, Hitra/Frøya og Ålesund, som vil bli instrumentert med sensorer og annen e-infrastruktur nødvendig for fullskala testing. Dagens laboratorier har ikke mulighet til å gjøre fullskala tester. Det er heller ikke muligheter for å se på interaksjonen mellom biologi og teknologi eller endringer i miljøparametere som et resultat av teknologien. Fullskala tester gir mulighet til å se det komplette bilde for operasjoner over lang tid, noe en ikke har mulighet for i skalerte laboratorier. Dermed kan fullskala og sammensatte eksperimenter utføres slik at systemene kan studeres i en operasjonell og reell skala.

Undervisningslaboratorier

Undervisningslaboratorier

Undervisningslaboratoriene er også en sentral del av Ocean Space Centre. Dette er mindre laboratorier som benyttes i NTNUs forsknings- og utdanningsvirksomhet.