Om OSC

Dette er Ocean Space Centre

Ocean Space Centre (OSC) skal bli et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på hav, og mulighetene som ligger i havrommet. Senteret skal bli det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi, og vil ligge på Tyholt i Trondheim. OSC vil bli svært viktig for verdiskapingen i havnæringene og for å videreutvikle kompetansen innen havnæringer.

Formålet med Ocean Space Centre er å sikre Norges posisjon som ledende havnasjon og bidra til den grønne omstillingen av Norge. Senteret skal:

 • Utdanne fremtidens spesialister innenfor havromsteknologi.
 • Sikre næringsliv og myndigheter tilgang til ledende kompetanse og infrastruktur knyttet til høsting og forvaltning av havrommet.
 • Bidra til effektiv utnyttelse av nasjonal kompetanse og økt kunnskap gjennom samarbeid med norske og utenlandske institusjoner og virksomheter.
 • Aktivt medvirke til økt innovasjonstakt innen havromsteknologi.
 • Bidra til omstilling og utvikling av havnæringene.

Statsbygg vil være byggherre om Ocean Space Centre vedtas i Stortinget. NTNU vil eie bygningsmassen når den står klar. SINTEF vil leie lokaler og laboratorier av NTNU. NTNU eier allerede tomten.

Illustrasjon: Snøhetta

Ocean Space Centre skal inneholde våte og tørre laboratorier med havbasseng, konstruksjons- og maskinlaboratorier, undervisningslokaler og undervisningslaboratorier, kontor- og møtelokaler. Laboratoriene vil inneholde svært avansert utstyr. Bygget vil bestå av tre ulike bygg og totalt være cirka 49.000 kvm.

Hoveddelen av Ocean Space Centre skal etableres på Tyholt i Trondheim, på den samme tomta som i dag huser institutt for marin teknikk ved NTNU og SINTEF Oceans virksomhet. Det nye anlegget blir omtrent 10.000 kvadratmeter større enn dagens anlegg, og arealutvidelsen vil i hovedsak skje der hvor det i dag er parkeringsplasser.

Lokaliseringen på Tyholt er en beslutning som er tatt på bakgrunn av gjennomførte konseptvalgutredninger og eksterne kvalitetssikringer. Det er en forutsetning i oppdraget Regjeringen har gitt Statsbygg at anlegget skal ligge på tomta på Tyholt.

Ocean Space Centre består også av Fjordlab/Oceanlab. Disse anleggene skal bestå av avansert forskningsutstyr og sensorer i Trondheimsfjorden, utenfor Hitra/Frøya og ved Ålesund, og skal kommunisere med laboratoriene på Tyholt. 

Kostnadsestimat for Ocean Space Centre I styringsrapporten anbefaler Statsbygg et anlegg med en styringsramme på ca. 7,7 mrd. kroner. Styringsrapporten beskriver et mulig spenn i investeringen fra ca. 6,45 mrd. til ca. 8,5 mrd.

Norge trenger Ocean Space Centre fordi det vil få en avgjørende betydning for Norges fremtid som havnasjon og den grønne omstillingen av Norge. NTNU og SINTEF har verdensledende miljøer innen maritim og marin forskning og utdanning. Men det er et stort behov for å fornye laboratoriene, som begynner å bli gamle og forringes fort.

Den investeringen staten gjør i å etablere Ocean Space Centre vil betale seg i form av blant annet følgende bidrag til samfunnet:

 • Utvikling og omstilling av havnæringene i Norge (bærekraftig verdiskapning og økt konkurransekraft)
 • Nye arbeidsplasser innen havnæringene
 • Utdanning av fremtidens kandidater innen havnæringene
 • Verdensledende forskningsmiljø på havromsteknologi
 • Nye innovasjoner
 • Nye bedrifter
Illustrasjon: Snøhetta

Slik er prosessen for Ocean Space Centre i 2021:

 • Gjennomføring av kvalitetssikring (KS2) av Styringsrapporten og forprosjektet, gjennomføres og avsluttes i mai-juni 2021. Dette er i tråd med retningslinjene for styring av store statlige prosjekter. 
 • Prosjektet skal legges fram for beslutning i statsbudsjettet for 2022, som legges fram i oktober 2021. 
 • Endelig beslutning tas Stortinget i desember 2021. 
 • Planlagt prosjektstart er i januar 2022 med byggestart i april 2022. 
 • Trondheim kommunes reguleringsplan skal vedtas i Trondheim bystyre i september 2021. Stadfestet reguleringsplan er en forutsetning for investeringsbeslutning i Stortinget. 

Detaljprosjektering
Ocean Space Centre er et stort og komplisert byggeprosjekt. Detaljeringen i prosjektet vil starte når bevillingen til prosjektet er gjort i Statsbudsjettet. Det vil da gjøres optimaliseringer og justeringer innenfor budsjettets rammer og vedtatt reguleringsplan. Hvor stor fleksibilitet det vil være i denne fasen avhenger av hvor mye midler som blir tildelt prosjektet.

Påvirkning på nærmiljøet i anleggsperioden:
Det er stort engasjement rundt selve utbyggingen, og hvordan ulike aspekter av dette kan komme til å påvirke nærmiljøet.

Statsbygg har ansvaret for å utarbeide reguleringsplanen som setter de ytre rammene for byggeprosjektet. Nå er denne reguleringsplanen på høring. Etter hvert vil den endelige reguleringsplanen behandles av politikerne i Trondheim, og vedtas i Bystyret.

Statsbygg har gjennomført medvirkningsprosess i tråd med plan- og bygningslover. Utover dette er det gjennomført nabomøter der det har vært mulig å gi kommentarer og stille spørsmål. Frem til sommeren vil det bli avholdt spørretimer hver onsdag.

Det kommer ta seks år å bygge alle fløyene i Ocean Space Centre. Dette kommer til å påvirke nabolaget på ulike måter. Byggingen vil ha ulike faser med ulik belastning.
I detaljprosjekteringen, som skjer etter bevillingen er gitt, vil arbeidet med å redusere belastning for nabolaget (byggehøyder, transportveier osv) fortsette.

Utvalgte tema som har blitt diskutert i møtene med naboer og skole, barnehager:

Barnehagene: Kommunen har latt prosjektet få disponere Tordenskiold barnehage som erstatning for Tyholttunet i byggeperioden.

Trygg skolevei i byggeperioden: Det vil bli etablert trygge skoleveier under hele byggeperioden, og det vil bli gjennomført tiltak som er nødvendige for å sikre at barn i området kommer seg trygt til skolen hver dag i byggeprosessen.

Akebakken Spruten bevares og vil bli tilgjengelig hele byggeperioden, men toppen vil i enkelte perioder (måneder) ikke være tilgjengelig. Det blir laget kompenserende tiltak i de periodene.

Biologisk mangfold skal ivaretas og fortrinnsvis økes – det stadfestes i Styringsdokumentet og det oppdaterte planforslaget. Det vil si at byggingen av Ocean Space Centre ikke vil gå på bekostning av aktive grøntområder på Tyholt i Trondheim.

Støy, støv, trafikk og skoleveier: Kompenserende tiltak på støy, støv, trafikk og skoleveier utredes kontinuerlig. Det vil utarbeides en egen plan for boring og sprenging i anleggsperioden. Denne vil utarbeides i neste fase av prosjektet.
I perioder vil man i nærområdet kunne kjenne rystelser som følge av sprenging på området.
Anleggsveien blir i Kong Øysteins vei og Otto Nielsens vei

Arbeidstid: Det ligger inne som forslag at arbeidstiden vil være mellom 07:00-19:00 i byggeperioden

Illustrasjon: Snøhetta

Miljøambisjonen for selve byggeprosjektet er svært høy. Følgende inngår i prosjekteringen:

 • Passivhus for kontor og undervisning. BREEAM-sertifisering på nivå «Excellent»
 • Tilnærmet nullenergibygg på grunn av solceller og varmegjenvinning
 • Miljømerkede produkter og energieffektivt utstyr
 • Gjenbruk av Tankhodet og Havbassenget
 • Fossilfri byggeplass med så stor andel utslippsfrie maskiner som mulig. Det er fin stimulans til lokale entreprenører       
 • For uteområdet er Statsbyggs ambisjon at den blågrønne faktoren skal økes, og at prosjektet skal bevare og øke biologisk mangfold.
 • Det vil alltid være et betydelig klimagassutslipp knyttet til materialproduksjon når det skal bygges nytt. Dette må imidlertid ses opp mot det positive klimabidraget dette senteret vil ha gjennom forsknings- og innovasjonsaktiviteten som skal foregå på senteret.

Miljø- og klimamål for Ocean Space Centre:
Et av senterets viktigste formål er å bidra til den grønne omstillingen av Norge og verden gjennom utviklingen av havnæringene lokalt, nasjonalt og globalt. Ocean Space Centre er slik sett et klima- og miljøtiltak.