Bakgrunn

Norge har i generasjoner vært en maritim stormakt. Det skyldes ikke minst vår avhengighet av havet kombinert med langsiktig tenkning, modige beslutninger og marinteknisk kunnskap og kompetanse.

Fagmiljøene ved SINTEF og NTNU er i dag internasjonalt ledende innen marinteknisk forskning og utvikling. Man vet ikke i dag hvilke behov for kunnskap om havrommet som vil finnes om 50 år, men det er åpenbart at et kunnskaps- og teknologisprang vil finne sted. Norge bør innta en offensiv posisjon for å ta del i dette. Det er bakgrunnen for prosjektet Ocean Space Centre. Målet er å etablere fremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim.

Norges fremtidige konkurranseevne og verdiskaping avhenger av vår evne til å være en del av den internasjonale kunnskaps- og teknologi­utviklingen. Dette forutsetter at vi evner å innta en ledende posisjon globalt innen forskning på utvalgte områder. Forvaltning og utnyttelse av havrommets ressurser er blant de områder der dette er mulig.

For å lykkes med fremtidig teknologiutvikling er det behov for kunnskap, samhandling og moderne verktøy. Dette er bakgrunnen for arbeidet med ­realisering av det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi, Ocean Space Centre. Kunnskaps­senteret inngår som en del av den ­nasjonale kunnskaps- og innovasjonsinfrastruktur knyttet til havrommet.

Målsetninger for senteret:

  • Utdanne fremtidens spesialister innenfor havromsteknologi.
  • Sikre næringsliv og myndigheter tilgang til ledende kompetanse og infrastruktur knyttet til høsting og forvaltning av havrommet
  • Bidra til effektiv utnyttelse av nasjonal kompetanse og økt kunnskap gjennom samarbeid med norske og utenlandske institusjoner og virksomheter.
  • Aktivt medvirke til økt innovasjonstakt innen havromsteknologi.

Norge – et “centre of grav­ity” innen havromsteknologi

Norsk industri er globalt ledende innenfor sentrale områder relatert til havrommet; skip og skipsfart, offshore olje og gass og fiskeri og havbruk. I generasjoner har utnyttelse av deler av havrommet bidratt til velstandsutviklingen i Norge. God utnyttelse av nye deler av havrommet er avgjørende for å kunne møte de store globale utfordringene relatert til mat, energi og miljø.

Ved Marinteknisk Senter driver krevende oppdragsgivere omfattende verifikasjon, testing og utvikling av havromsteknologi knyttet til offshore olje og gass, maritim sektor og havenergi. I en situasjon med økende konkurranse, der andre land posisjon­erer seg for å erobre havrommet, må Norge investere i fremtids­rettet FoU og infrastruktur for å opprettholde posisjonen som kunnskapsnasjon.

Ocean Space Centre vil gjøre Norge til et internasjonalt “centre of gravity” innen havromsteknologi, og er et svar på økt internasjonalisering, teknologiskift for ivaretagelse av miljøet og behovet for avansert teknologi i fremtiden.